Spring til indhold

Forretningsbetingelser

1. Generelt

Ydelser fra Selskabslukning.dk leveres af Dansk Selskab ApS, Arnold Nielsens Boulevard 62B, 1., 2650 Hvidovre, CVR. 37944793.
Nærværende forretningsbetingelser finder anvendelse på ethvert køb eller tilbud gennem Selskabslukning.dk.
Selskabslukning.dk forbeholder sig retten til at ændre de angivede betingelser. Kontroller venligst denne del af hjemmesiden, før du bruger vores services.

2. Ydelser og ansvar

Ydelser leveret af Selskabslukning.dk. anses for værende indsatsforpligtelser. Det er Kundens eget ansvar at tilvejebringe Selskabslukning.dk med nødvendige og fyldestgørende oplysninger til brug ved levering af ydelser. Selskabslukning.dk har intet ansvar herfor. Udarbejdede dokumenter til myndigheder underskrives af Kunden, hvorfor det alene er dennes ansvar at sikre rigtigheden af ethvert dokumenter. Ydelser leveres ikke af autoriserede- eller statsgodkendte revisorer. Ydelser leveret af Selskabslukning.dk er udelukkende assistance til opstilling og indberetning.

Selskabslukning er ikke erstatningsansvarlig for tab, der kan henføres til, at det af Kunden leverede materiale mv. er ukorrekt, unøjagtigt eller ufuldstændigt. Selskabslukning er ikke erstatningsansvarlig for indirekte tab og følgeskader, herunder driftstab, tidstab, avancetab, datatab, good- willtab, omdømmetab mv., ej heller eventuelle tab som følge af Kundens handlinger eller undladelser baseret på indholdet af digitale ydelser.

3. Fortrydelsesret

Der gælder ingen fortrydelsesret ved ydelser leveret af Selskabslukning.dk, da Kunden anses som værende erhvervsdrivende. Kunden anses ved accept af handelsbetingelserne, herunder ved foretagelse af betaling ved brug af betalingskort, bankoverførsel eller anden betalingsløsning for at have givet sit udtrykkelige samtykke til frasigelse af fortrydelsesretten. Det udtrykkelige samtykke til frasigelse af fortrydelsesretten anses tilsvarende for givet ved påbegyndt arbejde, uagtet om der er betalt, hvis arbejdet udføres efter gensidig aftale.

4. Honorar

Alle priser på Selskabslukning.dk er dagspriser og eks. 25% moms. Honorar fastsættes som udgangspunkt efter medgået tid til de til enhver tid fastsatte timesatser for de medarbejdere, der udfører arbejdet, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt skriftligt. Levering af ydelser til faste honorarer forudsætter, at opgaven kan klares på den estimerede tid, som fremgår af hjemmesiden, samt at der forelægger en skriftlig aftale herfor. Honorar herudover afregnes efter medgået tid jf. ovenfor. Aftalte honorar faktureres altid forud for påbegyndelse af arbejdet.

5. Persondatapolitik og fortrolighed

Selskabslukning.dk og kunden er gensidigt forpligtet til at behandle den viden, oplysninger og alt materiale om den anden part samt oplysninger modtaget fra den anden part i forbindelse med arbejdets udførsel fortroligt. Når du køber et produkt eller en ydelse via Selskabslukning.dk, skal du bl.a. oplyse navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og cpr/cvr nr. (kundeoplysninger/virksomhedsoplysninger). Disse oplysninger er nødvendige for, at vi kan gennemføre din konkrete bestilling/lave faktura. Alle registrerede oplysninger bliver behandlet i henhold til reglerne i persondataloven. Dine oplysninger vil ikke blive solgt eller videregivet til tredjemand.